Deeltijds (10%) Professor in de Elektrotechniek: 3-Dimensionale integratie van transistor- en geheugencomponenten (2024)

(ref. ZAP-2024-85)
Laatst aangepast: 01/07/24

In de Groep Wetenschap & Technologie van de KU Leuven, Faculteit Ingenieurswetenschappen, Departement Elektrotechniek (ESAT), onderzoeksgroep ECS op campus Arenberg (Heverlee) is er een deeltijdse (10%) academische vacature in nauwe samenwerking met imec. We zijn op zoek naar internationaal georiënteerde kandidaten met een uitstekende interdisciplinaire onderzoekskennis en educatieve competentie op het vlak van driedimensionale (3D) integratie van transistor- en geheugecomponenten voor elektronische toepassingen. Het onderzoek moet applicatie-technologie co-ontwerp van geïntegreerde schakelingen voor toekomstige toepassingen mogelijk maken. De succesvolle kandidaat zal aangesteld worden voor een vaste termijn van 5 jaar (mogelijks vernieuwbaar).
De onderzoeksgroep ECS is een onderzoekseenheid in het departement Elektrotechniek (ESAT) en is wereldleider op het vlak van het ontwerp van geïntegreerde schakelingen (analoog, mixed-signal, digitaal, RF en microgolf) voor een brede waaier van diverse IC-technologieën en toepassingen. In de afgelopen decennia heeft het onderzoeksteam van MICAS vele baanbrekende chipinnovaties gerealiseerd. Met deze vacature wil ECS een nauwe band houden en versterken met het onderzoek naar halfgeleidercomponenten binnen imec.

Website van de eenheid

Onderzoek
 • Je versterkt bestaande onderzoekslijnen en zorgt voor bijkomende onderzoeksexpertise op het vlak van 3-dimensionale (3D) integratie van transistor- en opslagcomponenten voor toekomstige elektronicatoepassingen. Wanneer transistoren op een planaire manier niet langer kleiner kunnen worden in twee dimensies, is de enige richting voor verdere schaling driedimensionaal. Er wordt geanticipeerd op de vertraging van de wet van Moore door de ontwikkeling van 3D-gestapelde complementaire metaaloxide-halfgeleidertransistoren (CMOS) of CFET-transistoren (complementaire veldeffecttransistoren). Ook vereist de voortdurende toename van de vraag naar meer opslagcapaciteit bij een lager energieverbruik in geheugensystemen steeds meer de driedimensionale integratie van opslagcomponenten. Het interdisciplinaire onderzoek en de ontwikkelingen houden niet alleen rekening met driedimensionale procesarchitecturen, maar stellen ook zeer hoge eisen aan materiaalkeuze, depositie- en etstechnologie, evenals aan variabiliteit, energiecontrole en betrouwbaarheidsfysica, en aan de link met toekomstig elektronisch IC-ontwerp.
 • Je zet samenwerkingen op binnen en buiten het Departement Elektrotechniek (ESAT), waaronder het versterken van de onderzoekssamenwerking met imec. Je werkt nauw samen met andere leden van de ECS-onderzoeksgroep en van het ESAT-departement. De functie vereist ook een sterke interdisciplinaire mindset en de bereidheid om connecties te leggen met andere departementen, zoals materiaalkunde, natuurkunde en scheikunde.
 • Daarnaast ontwikkel en zet je internationale samenwerkingen op.
 • Je streeft actief naar het verkrijgen van onderzoeksprojecten en PhD-financiering. Je bent in staat om competitieve financiering en middelen te verwerven voor fundamenteel en toegepast onderzoek.
 • Je streeft naar excellentie in je onderzoek en levert daarmee een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het Departement.
 • Je publiceert op het hoogste wetenschappelijke niveau en begeleidt doctoraten op internationaal niveau.
Onderwijs
 • Je verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs op het gebied van (geavanceerde) halfgeleidercomponenten en –technologie in in één of meerdere bachelor-/masteropleidingen van de universiteit, met een duidelijke inzet voor de kwaliteit van het programma als geheel. Daarnaast draag je bij aan het pedagogisch project van de faculteit/universiteit door de begeleiding van masterproeven en als promotor van doctoraatsstudenten.
 • Concreet wordt er van je verwacht dat je een doceerlast opneemt van maximaal 6 ECTS-punten in de bachelor/master Elektrotechniek/Electrical Engineering en/of de master Nanoscience, Nanoengineering en Nanotechnologie. De specifieke vak(ken) worden in overleg en op basis van uw specifiek profiel bepaald.
 • Je ontwikkelt je onderwijs volgens de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden tot onderwijsprofessionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden.
Dienstverlening
 • Je bent bereid om wetenschappelijke en intern-universitaire diensten te verlenen, evenals disseminatieactiviteiten naar het brede publiek.
 • Je houdt jezelf op de hoogte van de evoluties van 3D halfgeleidercomponenten en technologie.

Profiel

 • Aangezien dit professorschap tot doel heeft om de onderzoeksinteractie tussen imec en KU Leuven te versterken, komen enkel onderzoekers met een substantiële aanstelling binnen imec (minstens voor de duur van dit professorschap) in aanmerking voor de positie.
 • Je hebt een doctoraat in de ingenieurswetenschappen met specialisatie elektrische/elektronische engineering, nanotechnologie of een aanverwant vakgebied.
 • Je hebt een sterk onderzoeksprofiel op het vlak van (halfgeleider)fysica, modellering ontwerp en fabricage van 3-D transistor- en geheugencomponenten gericht op het ontwerp van toekomstige elektronische toepassingen. De kwaliteit van je onderzoek wordt aangetoond door publicaties in vooraanstaande/internationale tijdschriften, gastlezingen en internationale onderzoekssamenwerkingen.
 • Je geeft blijk van een interdisciplinaire benadering van onderzoek, waarbij je bruggen bouwt tussen verschillende vakgebieden en streeft naar innovatieve concepten.
 • Je hebt sterke samenwerkingsverbanden opgebouwd met zowel academische als industriële partners. Het reeds hebben van bestaande samenwerkingen met het departement Elektrotechniek (ESAT) is een plus.
 • Je beschikt over aantoonbare kwaliteiten met betrekking tot het verstrekken van academisch onderwijs. Ervaring met lesgeven is een voordeel.
 • Je beschikt over organisatorische vaardigheden en een instelling tot samenwerken. Ook beschik je over leidinggevende capaciteiten binnen een universitaire context.
 • Een goede beheersing van het Engels is vereist. We verwachten dat je een C1-attest in Engels verwerft, wat vereist is voor het doceren van vakken in het Engels.
 • De officiële bestuurstaal aan KU Leuven is het Nederlands en er wordt eveneens van je verwacht dat je cursussen in het Nederlands doceert, wat een C1-attest van Nederlands vereist.

Aanbod

 • Wij bieden een deeltijdse (10%) tewerkstelling voor een vaste termijn van 5 jaar (mogelijks vernieuwbaar voor bijkomende periodes van 5 jaar, na positieve evaluatie) in een intellectueel uitdagende omgeving.
 • KU Leuven en imec zijn onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde organisaties die fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek verrichten. De twee instellingen hebben een sterke inter- en multidisciplinaire focus en streven naar internationale excellentie. We werken daarbij actief samen met onderzoekspartners in binnen- en buitenland, en bieden onze studenten een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau.
 • Je werkt op campus Arenberg in Heverlee, deel van Leuven, een historische, dynamische en levendige stad in het centrum van België, op 20 minuten van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.
 • Afhankelijk van je dossier en kwalificaties word je aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel (docent, hoofddocent, hoogleraar of buitengewoon hoogleraar) voor een periode van 5 jaar, mogelijks hernieuwbaar met bijkomende periode(s) van 5 jaar na een positieve evaluatie.

HTTPS://www.imec-int.com/en

Interesse?

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie, kan u contact opnemen met:

o Prof. dr. ir. Georges Gielen, voorzitter van het Departement Elektrotechniek (ESAT) (georges.gielen@kuleuven.be)

o Prof. dr. ir. Wim Dehaene, hoofd van de ESAT-ECS-onderzoeksgroep (wim.dehaene@kuleuven.be)

o Prof. dr. Stefan De Gendt, academisch coördinator op imec (stefan.degendt@imec.be)

U kan uitsluitend solliciteren via onze online sollicitatietoepassing. Als u bij het online solliciteren problemen ondervindt, kunt u terecht bij:solliciteren@kuleuven.be.

Voeg aan uw sollicitatie volgende onderdelen toe (meer info vindt u op de jobsite KU Leuven):

- een biosketch waarin u uw meerwaarde als academicus aantoont voor de kerntaken onderzoek, onderwijs en dienstverlening in uw voorbije loopbaan en voor uw toekomstige activiteiten (maximaal 2 pagina’s) ;

- een dossier over uw vijf belangrijkste publicaties of realisaties;

- een uitgebreid cv (met inbegrip van een volledige publicatielijst en desgevallend een portfolio van uw architectuurprojecten);

- een onderzoeksplan met aandacht voor de uitbouw van een onderzoekslijn en bijhorend onderzoeksteam met oog voor samenwerking met collega-onderzoekers binnen de entiteit van tewerkstelling (maximaal 5 pagina’s);

- uw visie op het academisch onderwijs en de organisatie ervan (maximaal 2 pagina’s);

- uw bijdrage aan dienstverlenende activiteiten (interne representatie via lidmaatschap in raden en bestuursorganen, bijdragen aan de maatschappij vanuit onderwijs en onderzoek, outreach en wetenschapscommunicatie) (maximaal 1 pagina);

- uw visie op leiderschap (maximaal 1 pagina).

De KU Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. Zij moedigt kandidaten uit groepen die momenteel in de universiteit ondervertegenwoordigd zijn expliciet aan om zich kandidaat te stellen.

KU Leuven hecht veel belang aan wetenschappelijke integriteit, ethisch en integer handelen en zal u bij aanwerving vragen om ter zakeeen verklaring te ondertekenen.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 20/08/2024 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een inclusieve, respectvolle en sociaal veilige gemeenschap zijn. Wij omarmen diversiteit tussen individuen en groepen als een meerwaarde. Open dialoog en verschillen in perspectief zijn noodzakelijk in een ambitieuze onderzoeks- en onderwijsomgeving. In ons streven naar gelijke kansen erkennen wij de gevolgen van historische ongelijkheden. Wij aanvaarden geen enkele vorm van discriminatie op basis van, onder meer, geslacht, genderidentiteit en -expressie, seksuele oriëntatie, leeftijd, etnische of nationale afkomst, huidskleur, levensbeschouwelijke overtuiging, neurodivergentie, arbeidshandicap, gezondheid, of socio-economische status. Bij vragen over toegankelijkheid of aangeboden ondersteuning helpen we je graag op dit e-mailadres.

 • Sollicitatieprocedure
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Loopbaanmogelijkheden

Heb je een vraag over de online sollicitatieprocedure? Raadpleeg onze veelgestelde vragen of stuur een e-mail naar solliciteren@kuleuven.be

Solliciteer voor deze functie

Deeltijds (10%) Professor in de Elektrotechniek: 3-Dimensionale integratie van transistor- en geheugencomponenten (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated:

Views: 5863

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.